Устав


УСТАВ
НА
АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ МЕДИЦИ
В БЪЛГАРИЯ
/АСМБ/


Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.1 “Асоциация на студентите-медици в България” е юридическо лице сдружение с нестопанска цел.
1.2. Сдружението е независима, демократична, неправителствена, неполитическа и нерелигиозна организация на студентите по медицина във висшите училища в страната.
1.3. “Асоциация на студентите-медици в България” е организация, която действа в частна полза на своите членове и на всички студенти по медицина.


Раздел II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл. 2. Наименованието на сдружението е “Асоциация на студентите-медици в България”, което може да се изписва и съкратено АСМБ. Наименованието на сдружението се  изписва на латиница по следния начин: Association of Medical Students in Bulgaria (AMSB) .
Чл. 3.1. (изм. с реш. на ОС от  3.11.2006 г.) Седалището и адресът на управление на сдружението е: гр. София, район “Триадица”, бул. “Акад. Иван Гешов” 15, Център по хигиена, 1 етаж, 35 стая.
3.2. Сдружението притежава свой графичен символ и шрифт, които се отразяват върху неговия печат.
3.3. Печатът на АСМБ е кръгъл, с две комети (външна и вътрешна). Във външното поле е изписано “Асоциация на студентите медици в България”. Плътен контур разделя надписа от изображението на чаша с увита около нея змия.
3.4. Символът на АСМБ е кръгла значка с изобразен трикольор (бяло, зелено, червено), надписи по периферията “Асоциация на студентите медици в България” и “ПРИМУМ НОН НОЦЕРЕ” и централно разположен медицински кръст.
3.5. Сдружението не е ограничено със срок или прекратително условие.
                       

Раздел III. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Чл. 4.1. АСМБ осъществява своята дейност за постигане на следните цели:
 - обединяване на студентите медици независимо от тяхната политическа, религиозна и национална принадлежност с оглед демократизиране на образователния процес във висшите учебни заведения;
 - подобряване на професионалната квалификация и издигане на социалния статус на студентите медици;
           - обмен на информация, анализиране, обобщаване и огласяване на проблемите на обучението по медицина и координиране на усилията за тяхното решаване;
           - организиране на международен студентски обмен;
 -  представяне пред държавните органи и обществени организации на социалните проблеми на студентите по медицина и търсене на съдействие за тяхното решаване;
           - отстояване на правата и законните интереси на студентите медици;
-    оказване на всестранна помощ при осъществяване на личните и колективни инициативи на студентите медици в съответствие с настоящия устав.
4.2.  Средствата за постигане целите на АСМБ са:
- членство в национални и международни професионални и студентски организации;
-    популяризиране целите на сдружението пред държавните органи и
обществени организации, органите на висшите учебни заведения и обществото;
-    събиране на информация за обучението по медицина в страната и в
чужбина, за международния обмен, за проблемите на студентите медици и огласяване на събраните сведения;
-    организиране на сесии и семинари;
- организиране и участие в обучения, стажове и специализации;
-    издаване на печатен орган на АСМБ и материали по дейността на сдружението;
-    търсене на съдействие и привличане на консултанти и експерти за подпомагане дейността на сдружението.
4.3. При осъществяване на своята дейност АСМБ влиза във връзки и контакти със сродни организации, с други обществени организации, с държавни органи и институции, с физически и юридически лица в страната и чужбина.


Раздел IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл.5.1. Имуществото на сдружението се формира от:
- годишни вноски и допълнителни имуществени вноски на членовете;
- дарения и завещания в полза на сдружението;
- приходи от стопанисване на имуществото;
- приходи от стопанска дейност в рамките на целите на сдружението: от провеждане на квалификационни курсове; издателска дейност; рекламна дейност; образователен обмен; договори за съвместна дейност; средства, получени по програми, финансирани от други институции;
- други приходоизточници, позволени от закона.
5.2. Начинът на изразходване на средствата на сдружението се определя от Управителния съвет с мнозинство 2/3 от членовете му.
5.3. (изм. с реш. на ОС от  3.11.2006 г.) Управлението и разпореждането с банковите сметки на сдружението се извършва съвместно с подписите на председателя или заместник-председателя и касиера на сдружението.
5.4. По решение на Общото събрание на сдружението от имуществото му могат да се обособяват целеви фондове.
5.5. Дейността на сдружението се финансира от приходите, определени в чл. 5.1. от Устава.
5.6. Имуществото на сдружението се влага по решение на Управителния съвет в банкови депозити, ценни книжа, недвижими имоти и по друг подходящ начин. Вложенията трябва да бъдат сигурни и да гарантират запазването и увеличаването на имуществото, като едновременно с това се държи сметка за нестопанската цел на сдружението.
5.7. За постигане на целите си и за съхраняване и увеличаване на имуществото си сдружението може да извършва в страната и чужбина сделки с нетърговски характер, включително и да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книжа, права върху интелектуална собственост.
5.8. Сдружението може да учредява и да участвува в търговски дружества в страната и в чужбина с оглед реализиране на целите си или с оглед набирането на средства за осъществяване на дейността си.
5.9. Сдружението не може да участва в събирателни и в командитни дружества като неограничено отговорен съдружник.

Раздел V. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.6. Членството в АСМБ е доброволно.

Чл.7.1. Член на АСМБ може да бъде всеки студент по медицина независимо от неговата национална, етническа, религиозна, политическа или полова принадлежност.
 7.2. Членството в АСМБ се запазва до 1 (една) година след завършване или при прекъсване обучението на студента.

8. За членове на АСМБ могат да бъдат приемани и юридически лица (студентски сдружения, обществени организации, търговски дружества), които:
-                                                            работят в областта на медицината и/или обучението;
-                                                            дейността им е съвместима с целите и средствата на сдружението.

Чл.9.1. В състава на сдружението може да бъде включено и лице, което не отговаря на изискванията за членство, с решение на Общото събрание на АСМБ за това. В този случай лицето получава статут на почетен член.
9.2. Кандидатите за почетни членове трябва да имат значителен принос за постигане на целите на АСМБ и за издигане на авторитета на сдружението.
9.3. Почетният член няма право да гласува.

Чл.10.1. Членовете на сдружението се приемат въз основа на писмена молба, подадена до Управителния съвет. Членството възниква от датата на подаване на молбата. В молбата за членство кандидатът заявява, че приема Устава и ще съдейства за постигане целите на сдружението.
10.2. При приемане на член в някое от юридическите лица членове на сдружението, лицето става автоматично член и на АСМБ.

Чл.11. Всеки член на АСМБ има право:
- да участва в дейността на организацията;
- да избира и да бъде избиран в органите на АСМБ;
- да получава информация от органите на АСМБ за тяхната дейност и взетите от тях решения;
- да прави предложения, искания и други;
- да се ползва от защитата на АСМБ при осъществяване на дейност, свързана с целите му и в рамките на устава;
- да заяви свободно своето напускане на АСМБ.

Чл.12. Всеки член на АСМБ е длъжен:
- да съдейства за осъществяване на целите на сдружението;
- да спазва устава;
- да изпълнява решенията на органите на АСМБ;
-    да бъде коректен, колегиален и етичен с останалите членове на сдружението.

Чл.13.1. Членството в АСМБ се прекратява:
 - по собствено желание, чрез подаване на заявление до Управителния съвет. В този случай членството се прекратява от датата на подаване на заявлението;
 - със завършване на образованиeто си при условията на чл. 7.2. от настоящия устав;
 -  при изключване от юридическото лице член на сдружението;
-   със смъртта или поставянето под запрещение на физическото лице - член на сдружението;
-     със заличаването на юридическото лице член на сдружението;
- с прекратяване на сдружението;
-  с изключване;           
- при отпадане поради закъснение на плащането на членски внос повече от три месеца, констатирано от Управителния съвет въз основа на водената счетоводна отчетност.
13.2. Член на АСМБ може да бъде изключен с решение на Общото събрание за:
 - системни, груби нарушения на Устава;
 - злоупотреба с финансовите средства на организацията с цел незаконно присвояване или отклонение на финансови средства не по предназначение;
- злоупотреба с длъжността, заемана в организацията, с цел лично облагодетелстване;
- недобросъвестно изпълнение на поет ангажимент поради некомпетентност или формално отношение, от което организацията губи популярност в и извън страната, затруднява се личната инициатива на отделните членове и са налице пропуснати ползи;
- при използване на името на АСМБ за осъществяване на цели, противоречащи на тези на устава;
-    при неспазване решенията на органите на АСМБ.

Чл.14. При прехвърляне на студенти от едно висше учебно заведение в друго, членството в АСМБ се запазва, а приемането в новото юридическо лице член на сдружението, става въз основа на писмена молба.

Чл. 15. При прекратяване на членството направените имуществени вноски и дарения остават в полза на сдружението.
                 
Чл.16. За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на направените от него имуществени вноски,  предвидени с устава и с решенията на Общото събрание.

Чл.17. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при заличаване.


Раздел VI. ОРГАНИ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.18. Органи на АСМБ са:
- Общо събрание на делегатите;
- Управителен съвет;
- Контролен съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ

Чл.19.1. Общото събрание на делегатите е върховен орган на сдружението. В него участват делегати, избрани от Общите събрания на членовете юридически лица на сдружението.  
19.2. (изм. с реш. на ОС от 06.07.2005 г.) Общото събрание на делегатите се свиква най-малко един годишно в седалището на сдружението от Управителния съвет, от Контролния съвет или по искане на 1/3 от членовете му. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице. Дневният ред, датата, часа, мястото и по чия инициатива се провежда събранието се оповестяват с покана най-малко един месец преди насрочения ден чрез обнародване в “Държавен вестник” и обявление на подходящо място в сградата, в която се намира управлението на сдружението.
19.3. Общото събрание на делегатите е редовно, ако на него присъстват повече от 1/2 от всички избрани делегати от членовете на сдружението. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се делегати.
19.4. (изм. с реш. на ОС от 3.11.2006 г.) Участието в събранието е чрез представител, Членовете на сдруженията – членове на АСМБ и на регионалните организационни образувания в АСМБ излъчват представители - делегати, като всеки десет члена се представляват от един делегат, а когато броят на членовете не е кратен на десет, броят на излъчените делегати съответства на броя на членовете, закръглен към по-близкото кратно на десет число. Юридическите лица се представляват от законния си представител или от изрично упълномощено с  нотариално заверено пълномощно лице. Преупълномощаване не се допуска.
19.5. Решенията на Общото събрание на делегатите се вземат с мнозинство от присъстващите, освен ако законът или този устав предвиждат друго. Всеки делегат има право на един глас.
19.6. По въпросите за изменение, допълнение или приемане на нов устав, обединяване с други сродни организации, преобразуване или прекратяване на сдружението решенията се взимат с мнозинство 2/3 от присъстващите делегати.
19.7. Гласуването е явно. Членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет на АСМБ се избират с тайно гласуване.
19.8. По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

20. (изм. с реш. на ОС от  3.11.2006 г.) Общото събрание:
- изменя, допълва и приема нов устав;
- приема плана и бюджета на сдружението;
- избира и освобождава членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет;
-    изключва членовете на сдружението;
- взема решение относно членуване в други организации, преобразуване или прекратяване на сдружението;
- отменя решенията на органите на АСМБ, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
- определя размера и начина на събиране на годишните и на допълнителните имуществени вноски;
- приема обобщения отчет за дейността на Управителния съвет и на Контролния съвет.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.21.1. (изм. с реш. на ОС от 06.07.2005 г.) Управителният съвет се състои от 11 лица председател, заместник – председател, секретар, касиер, “Връзки с обществеността” и 6 члена, избрани измежду членовете на сдружението.
21.2. Кандидатите за членове на Управителният съвет трябва да направят публично достояние стратегията си за развитие на организацията най-малко 14 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание.
21.3. Членовете на Управителния съвет  се избират от Общото събрание с тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите за срок от 1 (една) година. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани на същата длъжност само за още един мандат.
21.4. (изм. с реш. на ОС от 06.07.2005 г.) Управителният съвет заседава най-малко шест пъти в годината и се свиква от председателя си, от заместник – председателя си или по искане на всеки член на Управителния съвет.
21.5. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат представлявани на заседанията му от друг член на Управителния съвет с изрично писмено пълномощно. За присъстващ на заседанието член се приема и такъв, с който има двустранна телефонна или друга комуникационна връзка, позволяваща пълноценното му участие в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на такъв член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
21.6. (изм. с реш. на ОС от 06.07.2005 г.) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от председателя, а в негово отсъствие – от заместник - председателя. Решенията се вземат с абсолютно мнозинство от членовете му с явно гласуване, освен ако законът или уставът предвиждат друго.
21.7. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Чл.22.1. (изм. с реш. на ОС от 06.07.2005 г.) Управителният съвет:                 
- представлява сдружението чрез председателя си и заместник – председателя си, а в случай на изрично решение ad hoc и чрез други свои членове;
- ръководи текущата дейност на АСМБ;
-   организира изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита  дейността на сдружението пред него;
- предлага планове и програми за дейността на сдружението;
- предлага на Общото събрание бюджета, организационната и управленска структура на сдружението;
- приема членовете на сдружението;
- осъществява връзката и координацията с други сродни организации в страната и чужбина;
- изготвя отчета на АСМБ за дейността и изпълнението на бюджета;
- взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с движимото и недвижимо имуществото на сдружението;
- извършва други дейности, които не са от изричната компетентност на други органи на сдружението.
22.2. (изм. с реш. на ОС от 06.07.2005 г.) Председателят:
-   представлява АСМБ пред трети лица;
- осъществява и координира ежедневната дейност на Сдружението;
- установява отношения с държавни органи, местни органи, неправителствени организации и потенциални донори;
-   заедно с касиера управлява и се разпорежда с банковите сметки на сдружението;
-          ръководи заседанията на Управителния съвет;
-   подготвя обобщен отчет за дейността на Управителния съвет и го представя за одобрение пред Общото събрание.
22.3. (изм. с реш. на ОС от 06.07.2005 г.) Заместник – председателят:
- представлява АСМБ пред трети лица;
- осъществява и координира ежедневната дейност на Сдружението;
- докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението;
- установява отношения с държавни органи, местни органи, неправителствени организации и потенциални донори;
-   заедно с касиера управлява и се разпорежда с банковите сметки на сдружението;
-          в отсъствието на Председателя свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
- осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет на Сдружението;
- подготвя вътрешните актове на АСМБ и ги представя за приемане от Общото събрание или от Управителния съвет;
- подготвя отчети, изисквани от Управителния съвет или от трети лица;
- отчита дейността си пред Общото събрание, а при поискване и пред Управителния съвет;
- изпълнява други възложени му от Общото събрание и от Управителния съвет задължения.

22.4. Секретарят:
-   води протоколите от заседанията на Управителния съвет и на Общото събрание;
-   информира Контролния съвет за текущата дейност на Управителния съвет;
-   отговаря за надлежното изготвяне на документите, изходящи от сдружението, и ги съхранява;
-   изготвя отчета на Управителния съвет и другите материали за провеждане на Общото събрание
-   координира взаимоотношенията на АСМБ със сходни организации в страната и в чужбина;
-    издава членските карти на членовете на сдружението;
-   обработва и докладва на Управителния съвет постъпилите от членовете молби, предложения и възражения.
22.5. (изм. с реш. на ОС от  3.11.2006 г.) Касиерът:
-    води първичната счетоводна отчетност;
-    оформя финансовите документи, изходящи от сдружението;
-   съвместно с председателя или заместник-председателя управлява и се разпорежда с банковите сметки на сдружението;  
- изготвя отчета по финансовата дейност на Управителния съвет.
22.6. “Връзки с обществеността”:
-   представлява сдружението при осъществяване на контакт с медиите;
-    изработва стратегия за популяризиране дейността на сдружението пред обществеността;
-    изработва проектите за промоционни материали.
22.7. Всеки от членовете на Управителния съвет представя отчет за дейността си най-малко 14 (четиринадесет) дни преди Общото събрание. Отчетът се оповестява публично.
22.8. (нов, приет с реш. на ОС от  3.11.2006 г.) В началото на мандата си Управителният Съвет приема Правилник за дейността си.КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Чл. 23.1. (изм. с реш. на ОС от  3.11.2006 г.) Контролният съвет се състои от пет лица председател и  членове, избрани измежду членовете на сдружението. В Контролния съвет се включват представители на всички регионални организационни образувания в сдружението.
23.2. Членовете на Контролния съвет  се избират от Общото събрание с тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите за срок от 1 (една) година. Всяка година задължително се подновява поне 1/3 от състава му.
23.3. Контролният съвет заседава най-малко четири пъти в годината и се свиква от председателя си или по искане на всеки от своите членове.
23.4. Членовете на Контролния съвет могат да бъдат представлявани на заседанията му от друг член на Контролния съвет с изрично писмено пълномощно. За присъстващ на заседанието член се приема и такъв, с който има двустранна телефонна или друга комуникационна връзка, позволяваща пълноценното му участие в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на такъв член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
23.5. Заседанията на Контролния съвет се ръководят от председателя. Решенията се вземат с абсолютно мнозинство от членовете му с явно гласуване, освен ако законът или уставът предвиждат друго.
23.6. Контролният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

24.1. Контролният съвет:
-   контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и спазването на устава на сдружението от членовете му;
-   упражнява цялостен надзор върху финансово-стопанската дейност на сдружението;
-   свиква Общото събрание при констатирани незаконосъобразни или противоуставни актове или действия на Управителния съвет;
-   анализира и предприема необходимите действия във връзка с постъпили молби и възражения от членовете на сдружението;
-   изготвя и представя отчет за дейността си пред Общото събрание.
24.2. Председателят на Контролния съвет или негов член имат право да присъстват на заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас.


Раздел VII. ДОКУМЕНТИ НА АСМБ

            Чл.25.1. Официалните документи на АСМБ при встъпване в правоотношения с трети лица се подписват от председателя или от упълномощен член на Управителния съвет и се подпечатват с печата на сдружението. Те следва да съдържат наименованието, седалището, адреса, данните за регистрацията на сдружението и БУЛСТАТ.
            25.2. Документите, свързани с управлението и разпореждането с банковите сметки на сдружението, се подписват от председателя на Управителния съвет и касиера на сдружението и се подпечатват.

Раздел VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

            Чл.26. Прекратяване дейността на АСМБ става:
- с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от всички членове на АСМБ;
- по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл.27.1. Ликвидацията се извършва по предвидения от закона ред.
27.2. При ликвидация на сдружението имуществото му преминава в полза на Медицински Университет София (Медицински факултет).


Раздел IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28. Въпросите, неуредени в настоящия Устав и актовете на Общото събрание, се уреждат от действуващото гражданско законодателство.


            Чл.29. (изм. с реш. на ОС от 06.07.2005 г. и с реш. на ОС от  3.11.2006 г.) Настоящият устав е приет на Общото събрание на АСМБ, състояло се на 19.11.2001 г., изменен с решение на Общото събрание от 12.12.2002 г., 11.12.2003 г.,  06.07.2005 г. и на 3.11.2006 г. 

Архив на блога